GIBS a jeho rozpočet

Jako zpravodaj výboru pro bezpečnost jsem v rámci rozpočtu dostal na starost GIPS a jeho rozpočet. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) tvoří svébytnou organizační složkou státu a účetní jednotkou. Tudíž i její příjmy a výdaje jsou samostatnou kapitolou státního rozpočtu. Jak bude vypadat ten následující rok?

Zaměstnanci a platy

V roce 2017 měl GIBS 300 pracovníků, z toho 250 příslušníků + 50 zaměstnanců. Usnesením vlády ČR č. 148 došlo ke zvýšení počtu služebních míst o 29 na celkový počet 329 pracovníků z toho 279 příslušníků + 50 zaměstnanců. V roce 2018 se vychází z počtu 335 pracovníků z toho 279 příslušníků + 56 zaměstnanců. Ke schválení návrhu o navýšení dalších 6 míst nedošlo.

Od 1.7.2017 dále měly být tarifní platy navýšeny o 10 %. Vezmeme-li však v úvahu, že podle návrhu GIBS se průměrný plat u příslušníků navýší o 12 602 Kč měsíčně na jednoho příslušníka, takto stanovená výše platů neodpovídá uvedeným 10 %. Jde meziroční navýšení prostředků na platy o 38,5 % oproti původnímu rozpočtu na rok 2017, respektive o 24 % oproti upravenému rozpočtu.

Příslušníci GIBS mají mít totožné platové podmínky jako podobné elitní útvary v rámci ozbrojených sborů, jichž jsou dle zákona příslušníky. V rámci návrhu na rozpočet v roce 2018 však chybí tabulkové sestavy o početním zařazení příslušníků a zaměstnanců na systemizovaná místa. Proto nelze ani porovnat platové podmínky s elitními útvary v rámci ozbrojených sborů. K enormnímu vzestupu dochází v oblasti sociálních dávek, rostou zejména náklady na výsluhy bývalých příslušníků. Meziroční nárůst činil z 11,3 na 17,3 milionů korun, to znamená nárůst na 153,1%.

Další výdaje

Usnesením Vlády došlo ke zvýšení částky na další výdaje na 69 648 213, Kč. Z toho 53,8 milionů a navýšení platů, 11 milionů na informační systém, 6 milionů na doplnění vozového parku a cca 5 milionů půjde na ochranu před vnějšími riziky.

Nákup materiálu

Na tuto sféru bylo vyčleněno 5 485 000 korun. Z toho by mělo putovat 2 590 000 korun na nákup výpočetní kriminalistické techniky a dovybavení pracovišť. Vláda však rozpočet navýšila již v roce 2017 a z návrhu vyplývá, že tyto položky se podařilo pokrýt. Dále se počítá částka 2 290 000 korun na nákup ochranných pomůcek (lékárniček) jak pro služební vozidla, tak pracoviště. A pro nákup odborných publikací. V roce 2017 se provedla obměna vozového parku i nákup výpočetní techniky. Což souviselo také s nárůstem příslušníků. Návrh je nedostatečně odůvodněn.

Při předložení návrhu nebylo bráno v potaz, že v rámci státní správy k možné využít informační systém právních informací. To může být například ASPI, do kterého jsou v rámci rezortu MV zaneseny i interní normativní akty, popř. systém BECK on-line apod.

Ostatní neinvestiční výdaje celkem 3 000 000 korun??

Zvláštní finanční prostředky jsou zakotveny v ustanovení § 77 zák. č. 273/2008

Uhrazují se jimi ty výdaje, které vznikají v souvislosti se získáváním poznatků o trestné činnosti, používáním podpůrných operativně pátracích prostředků, používáním operativně pátracích prostředků podle trestního řádu a v souvislosti se zajišťováním krátkodobé ochrany osoby. Nakládání s nimi není upraveno žádnými zvláštními právními předpisy. Ten, kdo těmito prostředky disponuje, je povinen s nimi zacházet hospodárně a účelně.

Tato položka není v návrhu rozpočtu na příští rok adekvátně zdůvodněna.

Návrh rozpočtu GIBS na rok 2018 je vypracován povrchně, pouze jako kopie návrhů z předchozích let. Změněny byly pouze číselné údaje v tabulkách, chybí ekonomické podklady, zcela chybí informace o "výkonnosti služby", které by odůvodnily požadovaný nárůst rozpočtu jako adekvátní.

Zpráva byla na výboru pro bezpečnost přečtena, proběhla diskuze a přes výše uvedené argumenty byl návrh rozpočtu GIBS na rok 2018 členy výboru odsouhlasen mj. s poukazem na nedostatek času na jeho případné přepracování.

Ředitel GIBS přítomný na jednání uznal nedostatečnost předkládaných podkladů a přislíbil, že pro rok 2019 bude předložen návrh odpovídající společenské závažnosti činnosti GIBS a požadovanému objemu finančních prostředků na její zajištění.

Zpráva bude zároveň poskytnuta členům pro kontrolu práce GIBS k dalšímu využití.