Kontrola GIBS nefunguje

Generální inspekce bezpečnostních sborů neboli GIBS má vyšetřovat trestné činy příslušníků policie a ostatních ozbrojených sborů čítajících celkem 50 000 příslušníků. Přitom má sama z tohoto hlediska příslovečné máslo na hlavě. Jakým způsobem se bude situace řešit?

Proč GIBS nefunguje správně?

Prozatím ji kontroluje stálá parlamentní komise. Členové Parlamentu však v tomto směru doposud nedisponovaly dostačující odborností. Parlament by tak měl spíše ve spolupráci s vládou ustanovit zvláštní komisi složenou z odborníků, na kterou tuto pravomoc přenese.

Hlavním kritikem dosavadního konceptu se stal zejména senátor Václav Láska, který neváhal zorganizovat seminář, kde se toto téma dostalo na přetřes. Senátor je ostatně dlouhodobým a hlasitým odpůrcem některých postupů GIBS, kdy mnohé praktiky dle jeho názoru hraničí se šikanou policistů.

Navíc zde dochází i k neobjektivitě GIBSu. Zcela nepochybně by prospěl dohled nezávislého kontrolního orgánu zvnějšku. Některé ohlasy poukazují na kolegiální či dokonce rodinné vazby.

Co a proč by se mělo změnit

Panuje v GIBS protekce? Je třeba provézt změny? Se změnou už nesouhlasil ex ředitel inspekce Ivan Bílek, který oponoval, že členové inspekce prošli před nástupem na svoje posty řádnými testy, které prověřily jejich odbornou, fyzickou i psychickou způsobilost. Jakoukoli protekci zcela vylučuje. Navíc dodával, že tam, kde neexistuje podezření na spáchání trestného činu, není ani důvod k tomu, aby se situace řešila jinak než kázeňským postihem od nadřízeného směrem k podřízeným.

Václav Láska prosazuje coby členy kontrolní komise přednostně lidi z právnické sféry jako bývalé soudce či advokáty, jež považuje za dostatečně kvalifikované. Při hledání vhodného řešení se inspiroval například ve Skandinávii či v Portugalsku, kde obdobné kontrolní mechanismy fungují v rámci dozoru nad fungováním tajných služeb. Uvedení do praxe by však vyžadovalo poměrně rozsáhlou novelu příslušného zákona. S tímto bych do budoucna souhlasil a máme v tomto stejný názor.

Prozatím tedy zůstává komise ve své původní podobě. Jsou v ní zastoupeny všechny parlamentní strany svými poslanci s různým stupněm odbornosti. Jako jsou bývalý ministr vnitra, lékař a ředitel základní složky integrovaného záchranného systému, bývalý policejní vyšetřovatel a doktor práv v jedné osobě, ICT odborník, učitelka překladatelka a tlumočnice, manažer, podnikatel, elektromontér, právnička a ještě jeden pedagog.