Sněmovní tisky - předkladatelem návrhů zákonů


87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek - Poslanecký návrh zákona

119/0 N.z. - nominační zákon - Poslanecký návrh zákona

346/0 Novela z. o prevenci závažných havárií - Poslanecký návrh zákona

359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ - Poslanecký návrh zákona 

390/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR - Poslanecký návrh zákona 

399/0 Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů - Poslanecký návrh zákona 

424/0 Novela z. - antidiskriminační zákon - Poslanecký návrh zákona 

550/0 Novela z. o obecní policii - Poslanecký návrh zákona 

554/0 Novela z. o bankách - Poslanecký návrh zákona 

557/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR - Poslanecký návrh zákona 

635/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ - Poslanecký návrh zákona 

657/0 Novela z. - trestní řád - RJ - Poslanecký návrh zákona 

669/0 N.z. o nakládání se zbraněmi - Poslanecký návrh zákona 

737/0 Novela z. o zajišťování obrany ČR - Poslanecký návrh zákona 

793/0 Novela z. - notářský řád - Poslanecký návrh zákona 

891/0 N.z. o České komoře všeobecných a dětských sester - Poslanecký návrh zákona 

908/0 Novela z. o zadávání veřejných zakázek - RJ - Poslanecký návrh zákona 

943/0 N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací - RJ - Poslanecký návrh zákona 

956/0 Novela z. o střetu zájmů - RJ - Poslanecký návrh zákona 


Písemné pozměňovací návrhy


105 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních

550 Novela z. o obecní policii