Žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání a dostat pravděpodobně někoho do vězení.

"Je to objednávka mafie, která tady kradla miliardy," prohlásil Babiš při sněmovním projednávání opakované policejní žádosti o své vydání k stíhání. "Žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání a dostat pravděpodobně někoho do vězení," řekl. Babišovo tvrzení vyvolalo debatu. Bývalý ministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek uvedl, že jeho projev vypadal, jako by byl Babiš v politice nový.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman "Má-li pan premiér nebo kterýkoliv jiný politik důvodné poznatky o tom, že postup a rozhodování orgánů činných v trestním řízení je ovlivněno či manipulováno, nechť se s nimi obrátí přímo na mě nebo na státní zastupitelství," V takovém případě by následovalo prověření takového podnětu. Justice podle Zemana v minulosti již několikrát osvědčila, že je schopna zasáhnout do vlastních řad a dodržuje rovnost občanů před zákonem.

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura "Pokud má předseda hnutí ANO pravdu, já si to nemyslím, tak politickou odpovědnost za tento stav nesete už čtyři roky vy. A neudělal jste nic. Tak mi tady řekněte, co pro to uděláte, aby pan předseda Babiš za rok nemusel přijít a říkat: po roce od svého zásadního projevu v lednu 2018 musím konstatovat, že i nadále v České republice lze objednat trestní stíhání,"

Reakce od poslanců na Twitteru.

Miroslav Kalousek

Každý z nás ( média především) se teď důsledně musí ptát @RPelik : "Je pravda, jak tvrdí premiér, že žijeme v zemi, kde je možné si objednat trestní stíhání?" Ptal jsem se dvakrát-zbaběle mlčel. Přitom je to jeho ústavní odpovědnost.

Markéta Adamová

Andrej Babiš ve svém dnešním projevu řekl, že každý ví, že se u nás dá na objednávku zajistit trestní stíhání. Pokud premiér nevěří nezávislosti soudů a policie poté, co byl 4 roky ve vládě a hnutí ANO mělo resort spravedlnosti, tak by měl asi ministra Pelikána odvolat.

Martin Kupka

Při poslechu poslanců Babiše a Faltýnka začínám chápat, co měli na mysli, když hovořili o Parlamentu jako o žvanírně. Přece nemůže premiér vážně říct, že žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání. Zvlášť když už čtyři roky nese vládní odpovědnost.

Mám rád fakta a tak si je předložme.

Zneužití trestního řízení se může projevit formou:

1. Účelově vypracovaných a podaných trestních oznámení, která jsou nedostatečně v počáteční fázi policejním orgánem vyhodnocována (k tomu Stanovisko ministerstva vnitra),

2. Možným zneužitím pravomoci úřední osoby - policejního orgánu (§ 12 odst. trestního řádu rozvádí, koho trestní řád považuje za policejní orgán), ať již formou účelově zpracovaných nepravdivých informací od údajných informátorů policie (§ 73 zákona o policii), či přímo navedením policejního orgánu, aby účelově zahájil úkony v trestním řízení tzn. vypracoval si sám informace nasvědčující možnému spáchání trestného činu (obdobně viz např. kauza Bereta - publikováno ve sdělovacích prostředcích)

Postup policejních orgánů, který předchází sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, se řídí výhradně jinými právními předpisy, než trestním řádem, zejm. zákonem č. 273/2008 Sb., o policii, ve znění pozdějších předpisů, a nepodléhá dozoru státního zástupce. Jakmile však policejní orgán dospěje k přesvědčení, že jsou zde skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, je povinen sepsat o tom záznam o zahájení úkonů trestního řízení (§ 158 odst. 3 trestního řádu), který by měl být doručen příslušnému státnímu zástupci.

Z hlediska množství vypracovávaných záznamů o zahájení trestního stíhání policejními orgány se nelze oprávněně domnívat, že by dozorující státní zástupce důsledně jednotlivé záznamy o zahájení úkonů v trestním řízení náležitým způsobem přezkoumával. Pochybnosti vyvolávají i navozené přátelské vztahy státní zástupce - policejní orgán v rámci dlouhodobého řešení různých trestních věcí. Současně vznikají pochybnosti, zda všechny záznamy o zahájení úkonů v trestním řízení jsou dozorujícímu státnímu zástupci doručovány, přitom policejní orgán koná procesní úkony v trestním řízení bez dozoru státního zástupce.

(viz např. rozhovor s JUDr. Bradáčovou - zatajování trestního řízení):

Kolikrát jste si za poslední měsíc vyčítala, že jste se neformálně bavila s moderátorem Frekvence 1 a pronesla přitom větu, že na vás Martinec vyrábí kauzu?

Já si to opakuji neustále, považuji to za chybu, ale také za velké ponaučení. Moje reakce byla do určité míry emotivní, protože se ten atak dotýkal mého osobního života a navíc ty informace byly nepravdivé. Ponaučení je v tom, že ne všichni v této zemi postupují eticky. Posunulo to moji nedůvěru k určitému typu lidí. Nedá se věřit všem.

Proč jste stále přesvědčená, že k úniku informací o možném stíhání vašeho manžela došlo účelově, abyste byla poškozena?

Nejpodivnější mi přišlo, že policie začala vyšetřovat případ, v němž vystupuje můj manžel, už v lednu tohoto roku. Od ledna tohoto roku do předání věci na ten případ také dohlíželo naše Vrchní státní zastupitelství v Praze. První otázka: proč policisté za celou dobu takto důležitou informaci nepředali dozorovému státnímu zástupci? Proč ji až v polovině března podal pan Martinec mně? A to způsobem, kdy se mě nejprve zeptal, jestli znám svého muže, což už bylo poněkud zvláštní.

Tomáš Martinec říká, že to prostě považoval za slušné a korektní. A prý vám neřekl, že policie chce vašeho muže obvinit.

Pan ředitel řekl, že proti mému muži "bude příští týden zahájeno". Neřekl sice co, ale trestní řízení v té věci už probíhalo, takže nic jiného než trestní stíhání už logicky není možné. Navíc se rychle ukázalo, že to, co mi pan Martinec řekl, není pravda.

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-prazskou-vrchni-zalobkyni-lenkou-bradacovou-pk8-/domaci.aspx?c=A130502_1923701_domaci_jav

Nemyslím si, že výjimka potvrzuje pravidlo. Jedná se však o dílčí vybočení některých policejních orgánů, která ve své podstatě ověřují platnost dosavadní právní úpravy trestního řízení a současně i platnost dosavadních právních norem zajišťujících kontrolní mechanizmus ze strany odpovědných osob za výkon činnosti policejních orgánů, ale i dohledové činnosti ze strany dozorujících státních zastupitelství. Za předpokladu, že tedy prokazatelně na předložených faktech existuje možnost zneužití trestního řízení, je nezbytné se tím zabývat a učinit opatření, aby k tomu nemohlo docházet.

Nejde o problematiku novou, o tom svědčí i přijaté Stanovisko Odboru bezpečnostní politiky MV ČR v otázce postupu Policie ČR při přijímání a následném nakládání s trestními oznámeními:

V praxi však dochází poměrně často k tomu, že policejní orgán zahajuje úkony trestního řízení právě i v případech, kdy podání označené jako trestní oznámení neobsahuje informace, na jejichž podkladě by bylo možné učinit závěr o takovém podezření, přičemž převážná většina těchto věcí končí následným odložením (§ 159a TŘ). S postupem, kdy by Policie ČR z jakéhokoli oznámení, jež je označeno jako trestní oznámení, činila paušálně závěr o podezření ze spáchání trestného činu a zahajovala úkony trestního řízení, aniž by si učinila kvalifikovaný úsudek, zda vůbec údaje v tomto podání uváděné jsou způsobilé vést k závěru, že je na místě důvodné podezření ze spáchání trestného činu, není možné z výše naznačených důvodů souhlasit. Takový postup je nepochybně v rozporu se základními principy trestního procesu, především principy ekonomičnosti, oportunity a principem veřejného zájmu v trestním řízení. Často také vede k zásahům do práv a oprávněných zájmů třetích osob.

Zdroj: Ministerstvo vnitra - odbor bezpečnostní politiky, Č.j.: OBP-844/CZ-2004

Současná právní úprava trestního řízení umožňuje účelové zneužití trestního řízení, ať již za účelem poškození fyzické či právnické osoby, či k získání informací o fyzických či právnických osobách, které nejsou veřejně známy a tyto mohou být následně zneužity v rámci veřejného života, soudních sporů apod.

Zneužít trestního řízení lze v počáteční fázi trestního řízení, kdy dochází k tzv. prověřování informací o tom, že byla nebo je páchána trestná činnost fyzickou či právnickou osobou a tyto informace způsobem stanoveným v trestním řádu policejní orgány dokumentují. Nutno uvést, že právě tato fáze trestního řízení může dospět až do stádia zahájení trestního stíhání konkrétní osoby, pokud následně získané informace a ověřené postupem dle trestního řádu vedou k vysoce pravděpodobnému závěru, že prověřovaný trestný čin spáchala konkrétní osoba. Velice pravděpodobně může dojít k situaci, kdy trestní stíhání bude zahájeno pro zcela jiné skutkové jednání, než pro které bylo prověřování zahájeno tzv. záznamem o zahájení úkonů v trestním řízení (§ 158 odst. 3 trestního řádu), neboť procesními úkony dle trestního řádu (např. odposlech a záznam telekomunikačního provozu) mohou být zjištěny jiné skutkové okolnosti, nasvědčující spáchání trestného činu. V opačném případě může nastat situace, kdy prověřování bude ukončeno z důvodů neprokázání skutečností nasvědčujících trestnému činu, poté k informacím získaným v tomto trestním řízení má přístup jiná osoba, která dala policejním orgánům podnět a cítí se být poškozenou osobou. V tomto případě je tato osoba seznámena se všemi procesními úkony a jejich výsledky (policejní orgán tak předloží informace, které mohou sloužit ke zcela jiným účelům. V tomto směru Ústavní soud ČR konstatoval ve svém nálezu sp.zn. II. ÚS 789/06 ze dne 29.7.20117 - (k náležitostem příkazu a odposlechu telekomunikačního provozu), cituji: "Ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu není postaveno na principu objasňování a prověřování spekulativního tvrzení o spáchání trestného činu, ale jen takových tvrzení, která zakládají důvodné podezření, a tedy nejsou pouhou spekulací".

Uveďme si dál několik případů:

Někdejší šéf oddělení korupce na protikorupční policii Radek Holub zneužil svého postavení a letos v květnu na objednávku vyrobil falešný dokument o vyšetřování vlivného advokáta Karla Muzikáře, který se měl údajně dopustit trestného činu hospodářského charakteru. Podle policie přitom pro tento postup neexistoval zákonný důvod. LN se podařilo zjistit podrobnosti případu.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/tovarna-na-likvidaci-elitni-detektiv-vyrobil-na-prani-kompro-na-advokata-14u-/zpravy-domov.aspx?c=A161012_224316_ln_domov_ele

Server iROZHLAS.cz s pomocí policejních protokolů a klíčových výslechů zrekonstruoval kauzu, která otřásla policií. Případ úniků citlivých policejních informací Bereta (policisté uvádějí jen jedno T) se týká elitních kriminalistů i vrcholných pater státního zastupitelství. Zapleteni jsou však do něj i elitní advokáti či špičkoví manažeři. Podle kritiků takzvané policejní reorganizace způsobil případ dokonce pád Roberta Šlachty a jeho protimafiánského útvaru, který se po rozjetí kauzy Bereta sloučil s protikorupční policií do Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Pan Gáborík, v devadesátých letech oceňovaný policista, po odchodu do civilu čelil podezření, že kromě klasických detektivních služeb díky skvělým kontaktům u policie a státního zastupitelství nabízel i nadstandardní servis za hranou zákona. Tedy že uměl sehnat tajné informace zevnitř policie a zastupitelství. Do obchodování s nimi je podle kriminalistů namočená i ostřílená pražská žalobkyně Dagmar Máchová, jedna z hlavních odbornic městského zastupitelství na hospodářskou kriminalitu. Právě u ní v posledních letech končila velká část ostře sledovaných policejních spisů. Máchová byla opakovaně kritizována, že část z nich kvůli ní vyšuměla do ztracena. Třeba kauza opencard, v níž si vyslechli trest jen řadoví úředníci. V rukou kriminalistů skončili po rozsáhlé akci i detektiv a vedoucí odboru protikorupční policie Radek Holub a středočeský celník Pavel Šíma.

Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-z-domova/kauza-bereta_1704200600_miz

Výše uvedené informace jsou jen střípkem toho co se v této naší krásné zemi dělo a děje. Stále máte pocit, že věty pana premiéra Babiše "Je to objednávka mafie, která tady kradla miliardy," a "Žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání a dostat pravděpodobně někoho do vězení" jsou daleko od pravdy? Upřímně? Já si to nemyslím.

Nemyslí si to ani prezident Zeman, který se v předvolební diskuzi na toto téma vyjádřil na čt1 25. ledna v přímém přenosu.

Ale ANO, nechme vše na soudech, a ANO je správné, že do těchto záležitostí ministři nezasahují. Pravda ať je jakkoliv ošklivá, vždy vyjde najevo. Někdy ale příliš pozdě, pro ty, kteří byli na začátku pošpiněni.

Víme však, jakým soudy pracují tempem a výzvy politiků dát možnost svým soupeřům očistit se před soudem jsou v tomto případě účelové a mají vést k odstranění nepohodlných soupeřů na politickém kolbišti. Přiznáme-li možnost neoprávněných obvinění a trestních řízení, není na místě uvažovat o dodržení presumpce neviny i u politiků a jejich dehonestaci nechat až na okamžik jejich případného pravomocného odsouzení?

Při posledních parlamentních volbách dali svéprávní voliči své hlasy politikům, kteří byli vydáni k trestnímu stíhání, a umožnili jim jednoznačné volební vítězství Udělali to přes masivní "masáž" ze strany všech medií včetně těch veřejnoprávních.

Platí ještě pořekadlo "hlas lidu, hlas boží"?